Home

Moment síly ppt

Moment - Wikipedi

 1. Moment radiální síly je nulovýmoment hybnosti se nemění2.Keplerův zákon. Planeta se chová jako ruce krasobruslaře. Pro soustavu bodů postupujeme podobně jako u translačního pohybu: Sečteme všechny vnější momenty síly a momenty hybnosti. Páry akce-reakce vnitřních sil nepřispívají ke změně celkového momentu.
 2. Souhrnně je otáčivý účinek popsán momentem síly : počátek je v průsečíku osy a roviny otáčení. Dynamika rotačních pohybů IV Předpokládejme konstantní moment síly. Potom s použitím druhého Newtonova zákona můžeme psát : Moment síly je tedy roven časové změně momentu hybnosti
 3. M = F · a Páka je v rovnovážné poloze, jestliže se moment síly, která otáčí páku v jednom smyslu, rovná momentu síly, která otáčí páku v opačném smyslu. M1 = M2 F1 · a1 = F2 · a2 F1 · a1 = F2 · a2 1 · 20 = 2 · 10 Příklady: Doplň zbývající údaje tak, aby na páce nastala rovnováha
 4. síly F a ramene síly a. Zna čí se: M Jednotka: Nm Výpo čet: M = F . a Pákou si m ůžeme uleh čit práci tím, že m vykonaná práce však z ůstává stejná. Pracovní list - PÁKA ř. d ětská houpa čka, otvírák na lahve čivé ú činky síly, které na ni p ůsobí na levé i pravé . Velikost momentu síly je rove

Moment síly Moment síly: M Výpočet momentu síly: M = F.a F - síla a - rameno síly Jednotka momentu síly: N.m. Rovnovážná poloha páky Páka je v rovnovážné poloze, jestliže platí: M 1 = M 2 F 1.a 1 = F 2.a 2. Užití páky - ke zvedání tělesa - otevírání víka krabice, plechovk Vektorové přímky sil F a F´ jsou různé. Nelze nahradit jedinou silou, neboť výslednice by byla nulová. Moment dvojice sil: D D = F · d Velikost momentu dvojice sil je rovna součinu velikosti jedné síly a ramena dvojice. Je kolmý k rovině, v níž leží síly a jeho směr určujeme pomocí pravidla pravé ruky mechanická rovnováha - princip páky, moment síly, těžiště. mnoho vynálezů - např. kladkostroj,šnekové čerpadlona nabírání vody (viz. obrázek) považován za zakladatele hydrostatiky. uvědomoval si nestlačitelnost vody,využíval ji k určování objemunepravidelných těles. pochopil význam pojmu hustot

Zákon síly Velikost zrychlení , které uděluje síla tělesu o hmotnosti je přímo úměrné velikosti síly a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa. = III. Zákon akce a reakce Působí-li první těleso na druhé silou, působí také druhé těleso na první stejně velkou silou opačného směru Otáčivý účinek síly K popisu otáčivého účinku síly zavádíme novou fyzikální veličinu, která je závislá jak na působící síle, tak na vzdálenosti působiště síly od osy otáčení. Touto fyzikální veličinou je moment síly. Označujeme M a jednotkou je newtonmetr, který má značku N . m. M F r moment síly

Prometheus, Praha 1993, 2000. Str. 150: Moment síly M je vektorová fyzikální veličina. Velikost momentu síly rovna součinu velikosti síly F a kolmé vzdálenosti d vektorové přímky síly od osy otáčení (obr. 6-4): M = Fd. Str. 151: Moment síly M je vektor, který leží v ose otáčení, je tedy kolmý k síle i k ramenu síly Výpočet ohybové síly je složitý, vycházíme z empirických vzorců. F. o. je závislá na druhu ohybu - tvar U nebo V, atd. Vzorce najdeme v odborné literatuře, např. dílenských tabulkách atd. F. o. je závislá na Re -mezi kluzu, poloměru neutrální osy ρ, tloušťce materiálu t a úhlu ohybu α. F. o = f ( Rm, Re, b, t, α. Páka jednozvratná Zápis Otáčivé účinky síly popisuje moment síly Moment síly je součin ramene síly a síly M = r . F Jednotkou momentu síly je N . m Rovnováha je stav, při kterém je těleso v klidu (nulová výslednice sil, nulový moment sil) Páka Páka dvojzvratná Páka jednozvratná Otázky Proč se někdy při. - zkoumá příčiny vzniku a změny pohybu (základní veličiny nad rámec kinematiky: hmotnost, síla, hybnost, moment síly či moment hybnosti) Statika (ne statistika ) - zkoumá tělesa nacházející se v klidu (v určité soustavě), působící síly a

Moment síly vzhledem k ose otáčení - FYZIKA 00

Potenciál klesá jako 1/r2! ^ Obecně je moment síly vektorový součin: ^ Obecně : ^ Velikost vektoru Velikost vektorového součinu je rovna obsahu rovnoběžníku tvořeného vektory . Vektor je kolmý k rovině vytvořené vektory a a společně vytváří pravotočivý systém Čas. jednotkou času - ze středověku, dnešních devadesát sekund.; moment překvapení - přeneseně pro okamžik; Odborná terminologie. V odborné terminologii má však také jiné významy: . Silové působení. moment síly; točivý moment (též kroutící moment); ohybový moment. statický výsečový moment Způsobuje-li síla otáčení tělesa ve směru hodinových ručiček, má příslušný moment síly znaménko záporné. V případě, že síla způsobuje otáčení tělesa ve směru opačném, moment síly má znaménko kladné. Síla nemá otáčivý účinek, prochází-li vektorová přímka síly osou otáčení

Moment síly vzhledem k ose otáčení. Otáčivý účinek síly na dané těleso závisí na velikosti síly, jejím směru a na poloze jejího působiště. Otáčivý účinek síly na dané těleso vyjadřuje fyzikální veličina moment síly vzhledem k určité ose otáčení.Jedná se o vektorovou fyzikální veličinu, jejíž velikost je dána vztahem: ; Když naopak do cívky pustíme střídavý proud, vznikne střídavý moment síly, který jsme spočítalipovede k otáčivému pohybuelektromotor. Příklad: alternátor v autě. Parametry: maximální tok magnetické indukce 2,5 10-4Tm2, 250 závitů, 1000 otáček za min. Proudový chránič: Elektrická kytara: Pokud proud utíká. Moment síly valivého tření r Ft je roven momentu d FN.. Odtud Veličina d má význam součinitele valivého tření a je udávána v metrech a označena μv . Velikost tohoto koeficientu pro valení pneumatiky auta po betonu je 0,01 až 0,02 m. Při valení kola vagonu po koleji je 0,001 až 0,002 m Působí proti směru zrychlení tělesa Stejné účinky jako jiné síly Praktické využití Třecí síly Ft vznikají při pohybu tělesa v látkovém prostředí nebo po povrchu jiných těles, původ v nerovnosti styčných ploch Smykové tření - třecí síla má opačný směr než rychlost tělesa, užitečné a škodlivé F > Ft. Newtonův zákon: moment hybnosti L moment hybnosti: posunutí (translace) otočení (rotace) Analogie otáčení a posunutí vzdálenost x o kolik se těleso posunulo úhel o kolik se těleso otočilo rychlost v = dx / dt úhlová rychlost = d / dt zrychlení a = d2x / dt2 úhlové zrychlení e = d2 / dt2 síla F moment síly N z= x Fy - y Fx.

PPT - Otáčivé účinky síly PowerPoint Presentation, free

Moment síly vzhledem k ose otáčení :: ME

Když to řeknu jednoduše, moment síly k ose mi říká, jaký otáčivý účinek má síla k fixně dané přímce (ose). Složitější verze zní tak, že moment síly k ose je moment síly k bodu, který na ose leží, promítnutý do směru osy. Výpočet momentu síly k ose. Důležité však je vědět, jak takový moment spočítat • Moment síly vzhledem k počátku • Moment hybnosti vzhledem k počátku x dd dt dt xv va d dt p F pv m M x F u L x p u x1 x2 x3 1 2 3 x x x §· ¨¸ ¨¸ ¨¸ ©¹ x 1 1 0 0 §· ¨¸ ¨¸ ¨¸ ©¹ e 2 0 1 0 §· ¨¸ ¨¸¨¸ ©¹ e 3 0§· ¨¸ 0 1 ¨¸¨¸©¹ e v a a t a n p moment síly M r F u M rF sina moment hybnosti L r p r m u uv dL M dt dp M r F r dt u u dL d rp dt dt u dr dp pr dt dt u u urF i i LL ¦ 1 s m r rdm m ³ RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. K611 FD ýVUT FYZ 30. 10. 201 Při vychýlení se snižuje potenciální energie kuličky Volná rovnovážná poloha Volná rovnovážná poloha (též indiferentní rovnovážná poloha) je poloha, pro kterou platí, že vychýlením tělesa se výslednice sil ani výsledný moment síly působících na těleso nemění Mechanický moment na proudovou smyčku Pro N - násobnou smyčku dF I(dl B) & & & u B & S & F1 & F3 & B & S & F1 & F3 & F4 & F2 & F 2 a 4 netvoří moment na smyčku v žádné její poloze a navzájem se ruší F I a B & & & & 1 3 u M 2 3 2 F a M r F & & & & & a u u Čtvercová smyčka o hraně a, kterou protéká proud I v homogenním mgt.

Moment síly - Wikipedi

 1. Spin je vnitřní moment hybnosti Síly jsou důsledkem výměny dalších fundamentálních částic nazýýývaných bosony. Pro každýýyp y typ síly existuje jeden nebo více nosičů, které zprostředkovávají interakci. Dobře známý foton je například boson, který zprostředkovává elektromagnetickou sílu
 2. Jednotky a veličiny rychlost (v) ms−1 zrychlení (a) ms−2 hybnost (p) kgms−1 moment hybnosti (L) kgm2s−1 síla (F) kgms−2 moment síly (M) kgm2s−2 frekvence (f) s−1 hertz Hz práce a energie (W), (E) kgm2s−2 J výkon (P) kgm2s−3 W moment setrvacnosti (I) kgm2 tlak (p) kgm−1s−2 pascal Pa veličina jednotka Značka joule.
 3. Působí proti směru zrychlení tělesa (působí i v otáčejících se soustavách - odstředivá síla) Stejné účinky jako jiné síly Praktické využití Třecí síly Ft vznikají při pohybu tělesa v látkovém prostředí nebo po povrchu jiných těles, původ v nerovnosti styčných ploch Smykové tření - třecí síla má.
 4. Velikost síly p ůsobící na volnou částici s nábojem v magnetickém poli: F Q v B= ⋅ ⋅ ⋅sin α v - rychlost náboje, Q - velikost náboje Polom ěr kruhové dráhy částice s nábojem v magnetickém poli v rovin ě kolmé k induk čním čarám: m v r Q B ⋅ = ⋅ m - hmotnost částice s náboje
 5. Měření síly, siloměr. Jednotky síly, gravitační síla. Pracovní listy: list 1 Opakování - síla: list 1; Skládání dvou sil stejného směru, opačného směru, příklady na skládání sil. Pracovní listy: list 1 a list 2; Prosinec. Rovnováha sil. Těžiště tělesa
 6. Třecí síly zanedbáme. [ 1 050 W ] 13) Který výkon je větší: benzínového motoru o výkonu 3 680 W nebo elektromotoru o výkonu 4 kW? [ elektromotor ] 14) Těleso o hmotnosti 50 kg se má zvednout do výše 10 m za 15 s. Jaký nejmenší výkon je k tomu potřeba? [ 333 W
 7. Urči moment síly F1 vzhledem k ose otáčení. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. F1 = 10 N; a = 80 cm = 0,8 m; M = ? N.m M = F1 . a M = 10 N . 0,8 m = 8 N.m O A B Otázka 12: Na obrázku je zjednodušeně znázorněno kolečko s tělesem jako páka

Páka je v rovnovážné poloze, když se moment síly, která otáčí páku v jednom smyslu, rovná momentu síly, která otáčí páku v druhém smyslu Užití páky Dvojzvratná pák Moment síly namáhá měřící člen (hřídel s kruhovým průřezem) krutem, který se převádí na deformaci a měří tenzometrickými snímači nebo snímačem výchylky. kde: M je točivý moment motoru [Nm] F je síla namáhající tenzometrický snímač [N] r je rameno přes které síla působí [m] Evroý sociální fond Praha. Syrakusy byly spojencem Kartága a tak byly zničeny, ač je Archimédés pomáhal hájit svými vynálezy. Významná fyzikální díla: O rovnováze, O plovoucích tělesech, O počtu písečných zrn, Ephodion. Je zakladatelem statiky pevných těles a hydrostatiky. Definoval těžiště tělesa, moment síly, rovnováhu na páce 6.2 Moment síly vzhledemk ose otáčení Př. 1: Do obrázku kolotoče (pohled shora) nakresli: a) stejně velké síly, které různě roztáčejí kolotoč, b) stejně velké síly v různých situacích, které kolotoč neroztáčejí ani nebrzdí Pokud jsou vývažky u jednotlivých klik umístěny jako na obr. výše, platí pro výsledný vnitřní moment: Setrvačné síly posuvných hmot I. řádu se navenek prakticky ruší, namáhají však klikový hřídel podélným vnitřním momentem Spalovací motory Vyvažování motoru Tento moment nelze prakticky nijak kompenzovat. Jeho.

a) n-propan, n-butan, n-pentan bp : -42 °C; -0.5 °C; 36 °C b) Kyselina myristová, n-Tetradecanoic acid Kyselina palmitová, n-Hexadecanoic acid Kyselina stearová, n-Ocatdecanoic acid Kyselina arachidová, n-Eicosanoic acid mp : 54, 63, 70, 77 °C c) diethylether, n-butanol, n-butanal (butyraldehyde) bp : 35, 75, 118 °C d) butyric acid. Analogie otáčení a posuvu vzdálenost x o kolik se těleso posunulo úhel o kolik se těleso otočilo posunutí otočení rychlost v = dx / dt úhlová rychlost = d / dt zrychlení a = d2x / dt2 úhlové zrychlení e = d2 / dt2 síla F moment síly Nz = x Fy - y Fx 2 Fyzikální kufr - vlastnosti síly Subject: Fyzika Author: Marek Killar Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Martin Klzo Created Date: 1/12/2007 8:09:15 AM Document presentation forma

Izokinetický dynamometr ovládá a zajišťuje konstantní rychlost bez ohledu na napětí v kontrahovaných svalech umožňuje testování izokinetických svalových kontrakcí při různých rychlostech Hlavní interpretované hodnoty: Silový výkon (N), Kroutíví moment a moment síly (Nm), úhlová rychlost (o..s-1), rychlost. Mechanika tuhého tělesa: M - moment síly. Gravitační pole: K - intenzita gravitačního pole . Zpět na začátek Zpět na obsah. Zpět na hlavní stránku.

Síla - Wikipedi

 1. Moment síly 19. Dvojice sil 20. Rovnovážná poloha tuhého tělesa. 21. Kinetická energie tuhého tělesa 22. Tlak v kapalinách a plynech 23. Pascalův zákon 24. Hydrostatický tlak 25. Atmosférický tlak 26. Vztlaková síla, Archimédův zákon 27. Proudění kapalin a plynu 28. Bernoulliho rovnic
 2. 1) síly F1p a F1v je nutné počítat pro provozní režim (nejvyšší pracovní přetlak ppmax) a pro režim tlakové zkoušky (zkušební přetlak pz). 2) pro jednoduchost budeme počítat s velikostí ploch Sp, Sv, Su bez uvažování vlivu účinného průměru těsnění
 3. Přenáší sílu obecného směru (dvě síly ve dvou specifikovaných, k sobě kolmých směrech) a moment síly. Vazba je mimořádná tím, že dvě tělesa, spojená navzájem dokonalým vetknutím, se stávají jedním tělesem. Vazbu lze realizovat svařením, slepením, zabetonováním, nebo třeba pevným sešroubováním
 4. OMH dvojice fokusovaných vírů Předpoklady výpočtu: Koherentní monochromatické svazky Koaxiální šíření Skalární přístup Paraxiální aproximace U1, m1 U2, m2 + U, m1, m2 = Výsledný orbitální moment hybnosti Lz(r,j,z) = - 2 w r 2 AG [m1 A1+ m2 A2 + 2(A1A2)1/2(m1+m2) cos F] AG . .
 5. Určete její zrychlení, rychlost, oběžnou dobu a energii. Planety a družice Planety a družice moment hybnosti se zachovává 2. Keplerův zákon (zákon ploch): Plošná rychlost částice pohybující se pod vlivem centrální síly (např. gravitační) je konstantní
 6. V případě, že na rameno r1 působí síla F1 a na rameno r2 působí síla F2, pak podmínku rovnováhy na páce vyjadřuje vzorec: M1 = M2 kde M je FV nazývaná moment síly F1 . r1 = F2 . r2 Kladka je jednoduchý stroj, jehož hlavní částí jsou kotouč se žlábkem a provaz, ocelové lano nebo řetěz
 7. Spojitý nosník Příklady Příklad 1, zadání A = konst. = 0,12 m2 I = konst. = 0,0016 m4 E = konst. = 20 GPa 1. způsob řešení np = 2 (nepočítáme pootočení ve styčníku č.3) volný konec nahradíme silou Fn = 8 kN a momentem Mn = 8·1,5 = 12 kNm ve styčníku č.3 sílu Fn = 8kN a moment Mn = 12 kNm musíme zadat jako zatížení na prutu 2 (tzn. 2-3) 2. způsob řešení np = 3.

Vnitřní síly na . intervalu (c, e), počátek osy x v . a: výřez z konstrukce z příkladu 7.3 s vykreslenými vnitřními silami. =+4,5 kN = a. c. f. 3 = 3 kN/m10,5. 15. 2,33. 3. 3. x. =36∗x x. z. Posouvající síly počítám zleva, takže do nich musím započítat toto žluté zatížení. Spočtu si jeho. PPT - Otáčivé účinky síly PowerPoint Presentation, free download - ID . Moment síly je fyzikální veličina a označuje se M. Otáčivý účinek síly na těleso závisí na momentu síly. Moment síly je roven součinu velikosti síly a jejího ramene. M = F · a Jednotkou momentu síly je newtonmetr, značí se N · m Jednotka Značka jednotky Fyzikální veličina Fyzikální rozměr m2 plošný obsah m2 m3 objem m3 m/s s rychlost m·s-1 newton N síla m·kg·s-2 joule J energie, práce, teplo m2·kg·s-2 watt W výkon m2·kg·s-3 N·m moment síly m2·kg·s-2 kg·m2 moment setrvačnosti m2·kg kg/m3 hustota m-3·kg pascal Pa tlak, napětí m-1·kg·s-2.

PPT - Tuhé těleso PowerPoint Presentation, free download

Moment síly k ose Onlineschool

Moment setrvačnosti vzhledem k ose procházející mimo těžiště tělesa lze určit podle Steinerovy věty jako součet momentu setrvačnosti vzhledem k rovnoběžné ose procházející těžištěm a součinu hmotnosti a čtverce vzdálenosti od těžiště, tzn. = +, kde je moment setrvačnosti vzhledem k rovnoběžné ose jdoucí těžištěm tělesa, je hmotnost tělesa a je kolmá. Kritické otáčky n krit Kmitání hřídele může být: ohybové - vyvolané proměnlivými příčnými silami, např. od nevyvážených rotujících hmot torzní - způsobené periodicky proměnlivými kroutícími momenty, např. moment tangenciální síly u pístových strojů podélné - tyto kmity mají obvykle velmi vysokou frekvenci, a proto neohrožují hříde Význam zkratky Nm z kategorie Měrné jednotky. Na zkratky.cz v kategorii Měrné jednotky jsou aktuálně významy 43 zkrate Jednoduché stroje Mezi jednoduché stroje patří pět strojů. Kladkostroj, Páka, Nakloněná rovina, Volná kladka a Pevná kladka

Fyzika rotačních těles Vojtěch Kadlec, Petra Šimková Petr Zdráhal, Lucie Štolcová Radek Černý Co nás čeká a nemine Osobnosti Základy z rotace Rotace v praxi a aplikace Jo-jo, diabolo Fyziky znalý judista Odkazy Heinrich Gustav Magnus (1802-1870) Heinrich Gustav Magnus (1802-1870) Magnusův efekt (jev) - otáčející se objekt v tekutině či plynu objekt vytváří vír - na. Encyklopedie fyziky vydávaná formou průběžně aktualizovaných webových stráne 2. Vo vrcholoch obdĺžnikovej platne so stranami a=30 cm, b=40 cm pôsobia sily F 1 =10 N, F 2 =20 N, F 3 =30 N, F 4 =40 N. Platňa je otáčavá okolo osi, ktorá je kolmá na platňu a prechádza vrcholom A. Aký je výsledný moment síl pôsobiacich na platňu Vycházíme z analogie fyzikálních momentů, např. moment síly jako součin síly a jejího ramene. Ve statistické analogii je silou četnost určité hodnoty, ramenem potom vzdálenost této hodnoty od určitého bodu (např. nuly, průměru nebo libovolného bodu na číslelné ose). Potom na výpočet příslušné. Ohybový moment musí na sebe v rozích navazovat - u zalomeného nosníku musí být jeho velikost stejná a zároveň musí být obě hodnoty uvnitř rohu (jako zde) nebo venku. Nesmí nastat, že je jedna hodnota uvnitř a druhá vně. Toto pravidlo plyne z rovnováhy ve styčníku

Fyzika v 7.r. - webzdarm

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Pohyb po nakloněné rovině přímočarý (sjezd) křivočarý (zatáčení) Síly prostředí (vnější): gravitace, odpor vzduchu, tření sněhu, odstředivá síla Síly vnitřní: svalová aktivita lyžaře předo-zadní, stranové, vertikální a rovnovážné pohyby otáčivý moment Základy. Rotační setrvačník Zachování roviny rotace Využití momentu hybnosti Cardanova závěsu gyroskopického efektu Popis rotačního pohybu Zjednodušení - tuhé těleso Více stupňů volnosti Osa rotace Matematický popis Moment hybnosti Moment setrvačnosti (obruč) Moment síly Poznámky Cardanův závěs - omezení stupňů.

1. Moment setrvačnosti Author: mira Last modified by: Mira Created Date: 5/12/2012 7:31:37 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: National Panyo Corporation Other titles: Tahoma Arial Wingdings Calibri Times New Roman Blends 1_Blends Editor rovnic 3.0 2 MĚŘENÍ SÍLY ZEMĚTŘESENÍ NEJNIČIVĚJŠÍ ZEMĚTŘESENÍ PODLE POČTU OBĚTÍ (od roku 1900) - zdroj USGS HAITI - PORT-AU-PRINCE ZEMĚTŘESENÍ 12.1.2010 ZEMĚTŘESENÍ S NEJVYŠŠÍ MOMENTOVOU ŠKÁLOU (od roku 1800) DVĚ NEJVĚTŠÍ ZEMĚTŘESENÍ 21.STOLETÍ podle momentové škály - ničivá vlna TSUNAMI UPRAVENÁ MERCALLIHO. Aplikace je rozdělena do pěti kapitol (Úvod, Skládání sil, Síly v mechanice, Newtonovy zákony, Moment síly) a testu, ve kterých se Aplikace nabízí zpracovaná témata Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony a obvody střídavého proudu Video: PPT - Newtonovy zákony PowerPoint Presentation, free download 6) Největší bude moment té síly, která je kolmá k ose klíče, protože nositelka této síly má největší. vzdálenost od osy otáčení. Nositelka síly, která leží na ose klíče má od osy otáčení nulovou. vzdálenost a proto její moment bude nulový. Moment síly bude větší, pokud se při stejné

Hra - Tlak a otáčivé účinky síly

Příklad 2 - nalezení extrému skalární funkce Najděte extrémy funkce: Extrémy lze najít za předpokladu: V tom případě: Odpověď: máme dva extrémy Extrémy skalárních funkcí v Mathematice Vektorové operátory Gradient (Nabla operátor) Laplacián Divergence Rotace Základní mechanické veličiny a jejich analogie pro. Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí

Snímek 1 - ČZ

 1. Snímek 1 - oppa-smad
 2. Kinematika hmotného bodu - Sweb
 3. Úkoly k maturitě RNDr

Účinky síly na těleso rozdělujeme na — délka trajektorie

 1. Moment setrvačnosti - Wikipedi
 2. Nm - Význam zkratky, obor Měrné jednotky ZKRATKY
 3. Kinematika :: Me
 4. Tuhé teleso - riešené príklad
 5. Spojené nádoby — Sbírka úlo
PPT - Jana Pařílková PowerPoint Presentation - ID:4727200PPT - Orbis pictus 21PPT - ARCHIMÉDŮV ZÁKON PowerPoint Presentation, freePPT - Základy mechaniky, 2PPT - Stavba a provoz strojů PowerPoint Presentation - ID
 • Martyho frky uzel.
 • Utopenci do 3l sklenice.
 • Lehman brothers historie.
 • Jednorázové cestovní pojištění.
 • Mclaren cena.
 • Africký mor prasat zlín mapa.
 • Moravské naftové doly majitel.
 • Ubytovna slaný pražská.
 • Kluci v akci fazole adzuki.
 • Elba nejkrásnější pláže.
 • Centrum az.
 • Andělka keramická.
 • Volvo xc60 spotřeba.
 • Závodní lyžařské kombinézy.
 • Huawei mate 10 pro android 9.
 • Jak zabavit jezka.
 • Jak sundat žaluzie.
 • Death watch.
 • Mezi dvěma kimy na studiích v kldr.
 • Háčkovaná taška přes rameno.
 • Osobnosti narozené v dubnu.
 • Windyty pocasi.
 • Spinocelulární karcinom plic.
 • Harry potter books english titles.
 • Kryptorchismus u psa.
 • Čokoládové figurky recept.
 • Gestaltismus.
 • Hotel hvězdář zámek.
 • Tomb raider recenze.
 • Kitchenaid kávovar.
 • Lush henna návod.
 • Hanzo hasashi.
 • Dvorak te deum op 103.
 • Yamah t max.
 • František ringo čech knihy.
 • Atelier tfh.
 • Technologie tváření kovů.
 • Proc porad prdim.
 • Robert downey jr house.
 • Anglická sezona obchod.
 • Zylkéne recenze.