Home

Pracovní doba pedagogických pracovníků

c) pracovní dobu pedagogických pracovníků, d) další vzdělávání a kariérní systém pedagogických pracovníků. Pracovněprávní vztahy v zákoně = platí i pro soukromé školy. Zákon se zabývá pracovní dobou pedagogických pracovníků. Do té doby podléhala pracovní doba pedagogických pracovníků zákoníku práce PRACOVNÍ DOBA, PŘÍMÁ PEDAGOGICKÁ ČINNOST A DOBA TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU URČITOU PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA § 22a. Pracovní doba pedagogických pracovníků (1) Pedagogičtí pracovníci vykonávají v pracovní době. a) přímou pedagogickou činnost, b) práce související s přímou pedagogickou činností

Otevírací doba a kontakty - Ústav vědecko-pedagogických

Pracovní Poměr Na Dobu Určitou U Pedagogických Pracovníků

 1. Pracovní doba pro všechny tak stejná, ale přitom tolik rozdílná. Běžně se říká, že pracovní týden má 40 pracovních hodin, že zaměstnanec pracuje pouze 8 hodin denně, že musí být po celou dobu výkonu práce na svém pracovním místě, má nárok na 20 dní dovolené za celý odpracovaný rok, že při velmi důležitých a závažných životních situací má nárok na.
 2. Vyhláška č. 263/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obc
 3. Dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol činí 8 týdn U zaměstnanců, jejichž pracovní doba je pravidelně rozvržena do šesti pracovních dnů v týdnu (obchod, služby apod.) a zahrnuje i sobotu, je celkem běžné, že i týden dovolené pro ně přestavuje šest směn a zahrnuje i sobotu..
 4. Pracovní doba pedagogických pracovníků (1) Pedagogičtí pracovníci vykonávají v pracovní době a) přímou pedagogickou činnost, b) práce související s přímou pedagogickou činností

MŠMT: Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah

 1. hlava iii - pracovnÍ doba, pŘÍmÁ pedagogickÁ Činnost a doba trvÁnÍ pracovnÍho pomĚru na dobu urČitou pedagogickÉho pracovnÍka § 22a - § 23a HLAVA IV - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KARIÉRNÍ SYSTÉM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MINISTERSTVEM, KRAJEM, OBCÍ A SVAZKEM OBCÍ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB § 24.
 2. Výše uvedené platí i pro skupinu pedagogických pracovníků. Skončení pracovního poměru na dobu určitou Jedním z důvodů ukončení pracovního poměru je také uplynutí sjednané doby. Pracovní poměr tedy končí dnem, kterým končí doba určitá. Pracovní poměr na dobu určitou však může skončit také ostatními způsoby
 3. 12. ledna 2016 nabyl účinnosti zákon č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Tento zákon přidal do zákona o pedagogických pracovnících § 23a, který říká, že doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami činí nejméně 12 měsíců

Transpozice směrnice (EU) 957/2018, která novelizuje směrnici 95/71/ES o vysílání pracovníků byla provedena zákonem č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákon Pracovní doba pedagogických pracovníků; Příklady prací souvisejících s PPČ; Rozsah PPČ; Pracovněprávní vztahy při poskytování podpůrných opatření; Výkaznictví základní ąkoly ve vazbě na PHmax (výkaz M 3, výkaz S 4-01, výkaz S 4c-01, výkaz P1-04, výkaz P 1c-01) Jak se reforma financování dotkne středních ąko Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení). Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této služby a potřebami žáků, rodičů a učitelů. MŠMT: Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním. Pracovní doba pedagogických pracovníků: PhDr. Mgr. Jiří Valenta: 2015: 9-10: 27: Lze se vyhnout přechodu práv a povinností? JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Michal Vrajík: 2015: 9-10: 38: Z aktuální judikatury: Nepřímý útok na majetek zaměstnavatele v podobě sjednání zakázky pro konkurenci/ Neplatnost pracovní smlouvy pro.

Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé

GALVAS, Milan a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 752 s. ISBN 9788021058521. S. 406.. Viz § 166 odst. 2 školského zákona.. Na toto téma srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2008 sp. zn. 21 Cdo 3863/2007.. Jeho pracovní poměr je založen buď pracovní smlouvou (pokud začínal pracovat jako pedagogický pracovník a posléze byl vnitřně. Pružná pracovní doba 37, 5 hodiny týdně Testování pedagogických pracovníků podle Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 30. 11. 2020 na přítomnost koronaviru prostřednictvím POC antigenních testů se bude provádět v tzv. ZP MV ČR - finančně nejzdravější zdravotní pojišťovna v zemi. nařízení vlády č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, příloha 1 zaměstnavateli na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců, b) zařazení prací do platových tříd v souladu s charakteristikam

Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků

 1. Dovolená patří pro řadu zaměstnanců k tomu nejpříjemnějšímu, co pracovní poměr přináší. Pokud zaměstnanec pracuje na plný úvazek, dokáže si snadno spočítat, na jakou dovolenou má nárok a jak ji může čerpat. Co ale při zkrácených úvazcích, jak se postupuje tam
 2. Webinář - Právní poradna - pracovní doba pedagogických pracovníků v době vyhlášeného nouzového stavu: On-line 5hod. 10. 11. 2020: AK04060 Přihlásit: 16. 11. 2020 - 08:30: Jak si poradit se slovní zásobou v angličtině?(webinář) On-line 8hod. 11. 11. 2020: AK03976 Přihlásit: 16. 11. 2020 - 09:0
 3. Výměra dovolené pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol činí 8 týdnů v kalendářním roce. Vznik práva na dovolenou. Zaměstnanec, jehož stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin, odpracuje v rámc
 4. Volná pracovní místa MPSV, Firma: Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků). Pro Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) eviduje úřad práce 19 volných pracovních míst v 11 nabídkách práce firem
 5. Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti.

Testování pedagogických pracovníků. 4. 12. 2020 | #Poskytovatelé. Vážení poskytovatelé zdravotních služeb, na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 11 Pracovní doba zaměstnance je stanovena od 7:30 do 16:00. a) Situace: zaměstnanec pracuje v práci od 7:30 do 12:00, poté odjede na pracovní cestu do 16:00. Řešení: zaměstnanec splnil podmínku přítomnosti v práci min. 3 hodiny, tj. náleží mu stravenka, ale pracovní cesta byla kratší než 5 hodin, tj. n enáleží mu stravné

Právní úprava výkonu tzv. nepřímé pedagogické činnosti zaměstnanců - pedagogických pracovníků. Zaměstnanec (tj. i pedagogický pracovník) vykonává práci. v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě nebo stanoveném jmenováním; a v rámci místa výkonu práce na pracovišti určeném zaměstnavatelem - §22a pracovní doba pedagogických pracovníků; Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí - § 3 Pracovní doba pedagogických pracovníků F24: E vidence odpracované doby a prac ovní pohotovosti pedagogických pracovníků na kurz u Formulář v elektronické formě, t abulka Excel. Zjednodušená e vidence pracovní doby, práce přesčas, práce v noci, pracovní pohotovosti a přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků na kurzu nebo na táboře pro nejvýše 6. Opatření děkana č. 14/2018 Standardy pedagogických a vědeckých povinností Opatření děkana č. 15/2018 Imatrikulace Opatření děkana č. 16/2018 Stanovení limitu denního pokladního zůstatk

Základní pracovní doba je stanovena od 9.00 do 14.00 hodin. Volitelná pracovní doba je stanovena od 7.00 do 20.00 hodin, přičemž celková délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin (9). Práce v sobotu je přípustná pouze tehdy, pokud ji uloží zaměstnavatel Pracovní poměr může být sjednaný na dobu určitou nebo dobu neurčitou. Zaměstnanci upřednostňují druhou možnost, přináší víc jistot. Aby zaměstnavatel smlouvy na dobu určitou nezneužíval a neřetězil jen proto, aby se vás jednou mohl snáz zbavit, zajišťuje zákoník práce.Máme pro vás přehledného průvodce

Webinář - Právní poradna - pracovní doba pedagogických

 1. Pracovní doba Překážky v práci Dovolená Zaměstnanost Obchodní právo v pracovních vztazích Typ obsahu. Novinky Pracovní situace Vzory Personalistika Zpět. Personalistika Personální management Compliance programy Odměňování a péče o zaměstnance.
 2. S volbou správné vysoké školy pomáháme už od roku 2000. Vybírejte vysokou školu podle zaměření a oboru studia, preferované lokality nebo typu a formy studia. Prohlédněte si podmínky přijetí na vysokou školu a pečlivě zvažte všechny možnosti dalšího studia na soukromé nebo státní vysoké škole
 3. (1) Tento zákon upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, odchylky od způsobu rozvržení pracovní doby, zvláštní pravidla pro sjednávání doby trvání pracovního poměru a v oblasti odměňování, profesní rozvoj pedagogických pracovníků a jejich kariérní systém.. 2
 4. Pracovní doba pedagogického přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb., které upravuje stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti ředitelů škol. Tato nová právní úprava nabude účinnosti dne 1
 5. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků; MŠMT: Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Projekty EU | MŠ Adamusova 7

563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnícíc

Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb. Otevírací doba a kontakty. Nacházíte se zde: Prodejna skript. E-mail: prodejna.skript@mendelu.cz. Úterý-Pátek: 8.00-11.00 Vždy poslední pracovní den v měsíci je otevřeno pouze do 12.00 hod.. Stránky Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Antigenní testování pedagogických pracovníků DŮLEŽITÉ!!! Vážení klienti, od pondělí 7. 12. do 18. 12. 2020 provádíme preventivní antigenní testování k průkazu SARS-CoV-2 u pedagogických pracovníků. Více informací naleznete zde. Na testy je nutné se objednat přes rezervační systém Pracovní poměr: doba neurčitá Platové zařazení: 12 Požadované vzdělání: VŠ v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících Jiné požadavky/poznámky: možnost nástupu již od 1. 2. 2020 na dobu určitou Předpokládaný nástup: 1. 9. 2021 Přihlášku zašlete do: 15. 1. 202 S účinností k 1. lednu 2015 došlo k podstatné změně v požadavcích na odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků (novela zákona o pedagogických pracovnících). Obecná výjimka, umožňující vykonávat přímou pedagogickou činnost i bez získání odborné kvalifikace, již není přípustná

Čl. 4 Zařazování pracovníků do mzdových tříd. Podkladem pro zařazení pracovníka do profese, příp. funkce, je popis pracovní činnosti, který musí vycházet z druhu práce sjednané v pracovní smlouvě a z práce, kterou bude pracovník skutečně vykonávat Tato stránka obsahuje údaje firmy Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) ze živnostenského rejstříku. Údaje byly staženy dne 26. června 2020 a dle údajú systému ARES nebyly do dnešního data změněny Dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol je 8 týdnů v kalendářním roce. Čerpá-li dovolenou zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku, přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení. Snahou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je nabídnout pacientům, jejich příbuzným a dalším návštěvníkům nemocnice informace o našem zdravotnickém zařízení. Usilujeme o to, stát se špičkovou univerzitní nemocnicí s příkladnou péči o pacienty X.1 Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část ()Dovolená za kalendářní rok (nebo za část roku v případě, že pracovní poměr netrval po celou dobu kalendářního roku) patří k nejobvyklejším druhům dovolené. Pro vznik práva na dovolenou za kalendářní rok do konce roku 2020 jsou stanoveny dvě podmínky:.

Pracovní doba dle zákoníku práce Zákony

Doba realizace projektu V případě, v souladu s danou pracovní náplní.3 2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVP V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty. Cílem kurzu je naučit, jak kvalitně učit. Jak? Praktickým nácvikem vhodných didaktických metod a jejich využitím při výuce. Bližší informace v příloze

263/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro ..

Popis pracovních pozic neakademických tvůrčích a pedagogických pracovníků (1) Postdoktorand a) Pro zařazení na pracovní pozici postdoktorand je nezbytným předpokladem dosažení titulu Ph.D., respektive dosažení srovnatelného titulu v zahraničí, a to v uplynulých sedmi letech Pracovní doba je volná, realizovaná na pracovišti. Psycholog si ji organizuje tak, aby včetně pracovních přestávek naplnil 40 hodin týdně (z toho 20 hodin PVČ a 20 hodin odborné činnosti). O sobotách a nedělích pracuje pouze na příkaz ředitele zařízení. Škola hradí další vzdělávání pedagogických pracovníků. Doba realizace projektu. U všech šablon Personální podpory je možné uzavřít dodatky o výkonu práce na dálku v souladu s danou pracovní nápln 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin Na úřad práce se v červenci přihlásilo 3163 zaměstnanců ze školství, kteří měli uzavřený pracovní poměr na dobu určitou. Celkem jich úřad evidoval 7867. Nejčastěji jde o učitele středních škol, konzervatoří a druhých stupňů základních škol. Ministerstvo školství již připravilo novelu, která zaměstnávání pedagogických pracovníků na deset měsíců. Klíčová slova: pracovní poměr, pracovní poměr na dobu určitou, pracovní doba. specifika pracovního poměru pedagogických pracovníků působící na.

SV se uskutečňuje jako specializovaná způsobilost k výkonu povolání, a to buď formou celodenní průpravy na akreditovaných pracovištích v rozsahu, který odpovídá stanovené týdenní pracovní době (v úvazku 1,00), nebo formou rozvolněné přípravy v nižším rozsahu než týdenní pracovní doba (v úvazku nižším než 1,00) Mobilita vědecko-pedagogických pracovníků; Doba trvání pracovního poměru nebo platnosti dohody o pracovní činnosti, nejvýše však na dobu devíti let od vyznačeného data vydání. vydání tohoto průkazu je omezena na akademické nebo pedagogické pracovníky s úvazkem minimálně 0,3 a s pracovní smlouvou, jejíž doba.

Seminář Pracovní doba ve školách - rozvrhování a evidence je určen pro vedoucí pracovníky škol odpovědné za stanovování pracovní doby všem typům zaměstnanců. Program (9,00 - 15,30 HOD) Pracovní doba pedagogických pracovníků - rozsah přímé pedagogické činnosti; Pracovní doba ostatních pracovníků ve školstv Délka pracovních poměrů neakademických pracovníků 1) Pracovní poměr neakademických pracovníků se poprvé uzavírá na akademických pracovníků je stanovena ve vnitřním předpise Výuka a tvorba studijních programů Plnění pedagogických, Základní pracovní doba je stanovena od 7.30 hod. do 16.00 hod. Pracovní příležitosti; č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a § 3, odst. 2 b) vyhlášky 317/2005 S., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků: Doba trvání / hodinová dotace:.

LF2 » Aktuality » Pracovní programy na rok 2002 Pracovní programy na rok 2002 v rámci přímé spolupráce - partnerské univerzity v SRN a Univerzita Vratislav v Polsk Podmínkou je vzdělání dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění. Nástup možný ihned. Práce v kreativním týmu. Pružná pracovní doba. Po zapracování osobní ohodnocení. Pravidelná supervizní setkání. Stravenky a další benefity - Vytvořit pracovní skupiny pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ sloužících k předávání zkušeností, dobrých praxí, metodik a podobně (tzv. pedagogické kabinety) pro předměty ČJ, MAT, ICT a cizí jazyky, fyzika, biologie / přírodopis, chemie. - Realizovat pravidelná setkání pedagogických kabinetů

Pracovní právo je jedním z právních Představuje souhrn právních norem, upravujících pracovní vztahy, které vznikají mezi zaměstnavateli přijetí do pracovního poměru 3. Pracovní poměr, vznik, změny - volba, jmenování, změny - volba, jmenován Zajišťujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Poskytujeme poradenství v otázkách metodiky, řízení a zprostředkováváme informace o nových směrech a postupech ve Ověřené kontakty z katalogu firem Najisto.cz

Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď druhé straně doručena. Po celou výpovědní dobu pracovní poměr (a z něj vyplývající práva a povinnosti) nadále trvá. Zaměstnanec je tak nadále povinen vykonávat práci osobně a podle pokynů zaměstnavatele Dnešní nejlepší pracovní příležitosti pro 24 Speciální Pedagog v lokalitě Česko. Využijte svou profesní síť a nechte se zaměstnat. Nové pracovní příležitosti pro Speciální Pedagog jsou přidávány denně pedagogických pracovníků). Budeme pokračovat v dokončení prolézacího tunelu ve vrchní části zahrady. Tento prvek budujeme postupně, hlína potřebuje svůj čas k sesednutí. Pokud se nám vše podaří dle našich snů, vnikne multifunkční kopec (ideální stav - v létě zeleň, v zimě sníh a můžeme jít sáňkovat) Podzimní vlna koronavirové pandemie vrátila řadu českých firem do situace, kdy musí nechat své zaměstnance pracovat z domova. Podmínky home office se od jara sice zlepšily, studie ale ukazuje, že lidé pracující ze svých domácích kanceláří jsou méně produktivní Dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol činí osm týdnů v kalendářním roce. Za dobu čerpání přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. alespoň 60 dní, má nárok na dovolenou za kalendářní rok, popřípadě na její poměrnou část, jestliže pracovní poměr.

Zájezdy Velká Británie a Londýn

Kurz Pracovní doba ve školách - rozvrhování a evidence je určen pro vedoucí pracovníky škol odpovědné za stanovování pracovní doby všem typům zaměstnanců. Program Středa, 4. 11. 2020, 10.00 - 12.00. Pracovní doba pedagogických pracovníků - rozsah přímé pedagogické činnost Specifikem nového studijního programu je těsná spolupráce akademických pedagogických pracovníků PřF a LF MU na přípravě a profilaci předmětů a organizaci studia. Předměty obsahující medicínsky zaměřené klinicko-laboratorní obory jsou vyučovány pedagogy LF MU v těsné součinnosti s odborníky brněnských fakultních.

Střední průmyslová škola elektrotechnická

Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé pedagogické činnosti. 18.10.2019. MŠMT aktualizovalo metodický materiál ke stanovení pracovní doby pedagogických pracovníků a rozsahu přímé pedagogické činnosti. Zdroj: MŠMT. Obsah verze 2 (2019): 1. Pracovní doba pedagogických pracovníků a rozsah přímé. Pracovní doba pedagogických pracovníků. Kategorie: Řízení lidských zdrojů. Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce se zabývá pracovní dobou pedagogických pracovníků na základní škole. Nastiňuje právní východiska, ze kterých se při sestavování pracovní doby.

Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a dovolená BOZPinfo

Dosavadní Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, č.j.: 14 269/2001-26, který neměl povahu obecně závazného právního předpisu (vyhlášky), sice stanovil, v kterých případech je přítomnost pedagogických pracovníků na pracovišti nezbytná, ale toto ustanovení rozhodně nemohlo být interpretováno. Evidence pracovní doby pedagogických pracovníků. DAUC ID: 178 jak mu byla tato zkrácená pracovní doba rozvržena v rámci pracovního týdne. Součástí rozvržení pracovní doby není jen stanovení hodin přímé pedagogické činnosti, ale také doby, kdy zaměstnanec vykonává práce související, které doplňují celkovou. Pracovní doba pedagogických pracovníků. KOMENTÁŘ. k vyhlášce č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí Dne 1.11.2007 nabyla účinnosti vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance. Někdy bývá týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti nazýván úvazkem, což může vést k určitým nedorozuměním, neboť jako úvazek je většinou chápána stanovená týdenní pracovní doba, a k mylným názorům, že pracovní doba pedagogických pracovníků je shodná s týdenním rozsahem přímé pedagogické činnosti Prázdniny nejsou jen obdobím odpočinku, ale také nejistoty řady pracovníků ve školství. V článku se dozvíte, jak je to s pracovním poměrem na dobu určitou i neurčitou u (ne)pedagogických pracovníků a jaké existují výjimky. Kdo je (ne)pedagogický pracovník v MŠ? Pedagogický pracovník je učitelka, ředitelka, vedoucí učitelka a asistentka pedagoga

Jak upravovat pracovní dobu pedagogických i nepedagogických pracovníků škol. Otevřený seminář Rozvrh hodin, domácí příprava pedagogů, školy v přírodě, prázdniny, suplování a dozory - to jsou některé z typických otázek spojených s pracovní dobou pedagogů Pracovní doba a její pružné rozvržení ve škole. Evidence pracovní doby; Specifika pracovního poměru pedagogických pracovníků. Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou; Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků (změny v bezúhonnosti, právní způsobilosti, znalosti českého jazyka). Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků o odměně z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pojednávají § 111, § 138 ZP téže směny činí alespoň dvě hodiny, směnou u pedagogického pracovníka je pracovní doba 75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. ledna 2005 o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků Změna: 273/2009 Sb. Změna: 239/2015 Sb. Změna: 195/2019 Sb. Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) Práva a povinnosti pedagogických pracovníků Pracovní doba pracovníka se přerušuje jednou nebo několika přestávkami. Zaměstnanec má nárok na minimálně třicetiminutovou přestávku na jídlo. Dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol činí 8 týdnů v kalendářním roce

 • Fotografie liberec.
 • Fenistil gel benu lekarna.
 • Arcgis free.
 • Vítr vznik.
 • Jednorázové cestovní pojištění.
 • Kdy zalévat rajčata.
 • Kdy dát olivovník ven.
 • Poloha 9.
 • Alpicort na vlasy recenze.
 • Satenove pyzamo.
 • Hyperglykemie u deti.
 • Když budu pít jen vodu zhubnu.
 • Princezna se smaragdem ke stažení.
 • Evoluce člověka prezentace.
 • Cena piva v česku.
 • Obsidián vločkový čištění.
 • Beckwith wiedemann.
 • Bublifuk na baterky dracik.
 • Camp sport.
 • Chrám sagrada familia.
 • Beta bojovnice vypoukle oci.
 • Perfektní dárek tipsport.
 • Hea 160.
 • Bmw x1 xdrive 18d recenze.
 • Dustox.
 • Film o otroctví černochů.
 • Čeští zpěváci a skupiny.
 • Časopis pre tehotné.
 • Premenstruační špinění.
 • Rychly obed spagety.
 • Hotel transylvania zkouknito.
 • Disney program.
 • Jak dlouho trvá tetování.
 • Ruský těžký tank.
 • Cinkání klíčema.
 • Doktor online.
 • Pfapa a ockovani.
 • Lovečtí slídiči.
 • Strážní domky na železnici.
 • Plastická chirurgie hradec králové talábová.
 • Na samotě u lesa fdb.