Home

Starověk v evropě

Dějiny světa - Starověk - Starověk (Mezopotámie, Egypt

Pravěk a starověk - synchronní časové tabulky KARTOGRAFIE

Dějiny Evropy - Wikipedi

4.03.2013 | 18 951 zhlédnutí | V kategorii Studijní materiály - starověk. Chystáte se studovat starší dějiny? Na Dějepisně.cz najdete průřez dějin od nejstarších až po současné. V tomto příspěvku se zaměříme na orientální státy, které měly vliv na formování dalších dějin v Evropě V těch rozvinutějších se výrazně prosazuje gotická kultura. Pozdní středověk V jihovýchodní Evropě došlo k mohutné vojenské expanzi osmanské říše, zanikla byzanské říše a slovanské státy na Balkáně, pod stálou tureckou hrozbou byly UhryZe západní Evropy se uskutečnily první zámořské objevy, vedené Portugalci.

Starověk; Středověk; Novověk; Dějiny 20. a 21. století; Časová přímka (osa) Římské číslice; Rasy a jazyky; Důležité letopočty; Testy; Stavební slohy; Naši prezidenti; Pomocné vědy historické; Největší panovnické rody v Evropě; Vládnoucí rody na českém trůně; Dějepisné časopisy; Historické zajímavosti. V raném středověku žili židé v Evropě v podstatě jen na poloostrovech - Pyrenejském, Apeninském, Balkánském. Až po roce 900 n.l. pronikají židé i na sever od Alp a do Podunají. Aškenaziové - židé ve střední a východní Evropě; Sefardi - středomořští židé - arabské země a Španělsk Historie-dějiny: pravěk, starověk, středověk. Stránky popisující dějiny celého světa rozdělené podle jednotlivých období dějin Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie (o přesném průběhu této části hranice nepanuje konsenzus)

Historie-dějiny: pravěk, starověk, středověk, novověk Úvod » Jazyky a národy v Evropě. Jazyky a národy v Evropě. Národy v Evropě řadíme mezi Indoevropany, jenž všichni mluvili stejným jazykem, ale neustálým stěhováním se řeč začala odlišivat, a tak indoevroý jazyk zanikl. Jazyky se začaly dělit na : Slovanské. Úvod do pravěku Pravěk je nejdelší a nejstarší úsek v dějinách lidstva. Za počátek pravěku považujeme přibližný výskyt prvního živočišného předchůdce člověka (asi 3 milióny let před Kr.). Zánik pravěku souvisí se vznikem staroorientálních států a vznikem písma (4. tisíciletí před Kr.), v Evropě však až v prvním tisíciletí před naším letopočtem

17.05.2012 | 12 542 zhlédnutí | V kategorii Raný středověk - testy, Středověk - testy Počátek Středověku je pevně spjat s Vikingy, ale jsou zde i další důležité události. Vše můžete procvičit v tomto obecném testu se 17 otázkami Revoluce v Evropě [1848-1849] 1. Šlesvická válka [1848-1850] Afghánská občanská válka [1850-1855] Povstání tchaj-pchingů v Číně [1850-1864] Francouzsko-vietnamská válka [1851-1857] 2. Aglo-barmská válka [1852-1853] Umarův Džihád [1852-1864] Krymská válka [1853-1856] 2. Opiová (britsko-francouzsko-čínská) válka [1856. 8. stol. př.n.l. - 5. stol.n.l., starověk, oblast Středomoří; antiqus- starý, starobylý (z latiny) vzniká v rámci kultury antického Řecka a Říma základy evroé vzdělanosti - věda, filosofie, literatura, výtvarné umění jeho básně ovlivňovaly poezii v Evropě do konce 18. století. Ve velkých městech zakládali vysoké školy, a to daleko dříve nežli v Evropě. Před koncem první poloviny 11. století došlo k postupnému rozpadu cordóbského kalífátu na řadu emirátů, mezi nimiž byly četné rozepře. Toho využili v roce 1031 křesťanské státy (Kastilie, Aragonsko, aj.), které začaly zpětně dobývat.

od rozpadu Římské říše do nástupu renesančních hnutí středověká literatura se dělí na: raný středověk- (bohoslužebné a literární jazyky jsou latina, řečtina, staroslověnština) vyspělý středověk- (literatura v národních jazycích) největší vliv na středověkou kulturu mělo křesťanství, které určuje víru, morálku a názory na umění vznikají. První zemědělci (neolit) se ve střední Evropě objevili zhruba v 7. tis. před Kristem, a to směrem od jihovýchodu (jihovýchodní Slovensko, Morava a nakonec Čechy). Rané osídlení bylo především v nižších polohách (Březno u Loun, Mohelnice u Zábřehu, Bylany u Kutné Hory, apod. Česká republika prošla od pravěku poměrně komplikovaným vývojem, proto není snadné podat jeho jasný a stručný obraz. V následují tabulce si alespoň nastíníme, jak archeologové označují jednotlivé kultury a období. S názvy těchto kultur se na našich stránkách ještě setkáte, v této přehledové tabulce si tedy můžete ověřit, do jaké doby daná kutlura spadá

Pravěk v českých zemích uč. str. 35 - 39 Osídlení českých zemí v době kamenné a bronzové nepřetržité osídlení - zemědělci - od 6. tisíciletí př.n.l. - v teplejších oblastech kolem řek Labe, Vltavy, na jihu Moravy (Dyje, Morava) hmotné prameny: keramika - její zdobení způsob pohřbívání Keltové doba železná první obyvatelé našeho území, které. Starověk: 4000 př.n.l. -> 476 n.l. vývoj nejstarších států, Řecko, Řím dle nových poznatků je ještě starší civilizací Slovanská, jeji historie se začala psát 8000 let před Kristem: Středověk: 476 n.l. -> 1492 n.l. vznik nových států v Evropě: Novověk: 1492 -> konec 19. st Stěhování národů. délka videa 02:40. Na konci starověku dochází v Evropě k rozsáhlému stěhování národů. Jednou z příčin je vpád kočovných kmenů z východu, například Hunů s neohroženým vůdcem Attilou v čele

Pravěk, starověk a středověk v Evropě - klubknihomolu

Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Poslední aktualizace: 25.9.2019 Tento výukový materiál je součástí Učebnice dějepisu v sekci Dějepis II. (středověk - do roku 1648). V rámci tohoto tématu článek navazuje na 8.díl - Starověký Řím III.- Římské Císařství (27 př.n.l. - 476 n.l.) (Starověk). Po tomto díle následuje - Evropa v raném středověku II

Dějiny platidel ve starověku a středověku = dějiny platidel jsoudějinami vývoje směny jako důsledku společenské dělby práce zárodečné formy směny: výměna zboží - teprve s vývojem raných civilizací docházelo k užívání všeobecnějších ekvivalentů - předmincovní směnné prostředky se místně odlišovaly -v Evropě jsou doloženyformy předmincovních. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube V závěru najdete náměty pro celoroční projekty, souhrnné osy historické etapy a události u nás i jinde v Evropě. V učebnici najdete minimum letopočtů a jména jen několika nejvýznamějších osobností. Důraz je kladen na vznik a vývoj společnosti a hlavně na každodenní život lidí Na našem území starověk nebyl. Na to se anonym ptá. Důvody tu už jsou popsány. V roce 172 nebyl na našem území starověk, ale pravěk. Přímo v článku se to i píše: Druhé století našeho letopočtu patří v kontextu středoevroých dějin ještě do pravěku, do tzv. doby římské Strava v historii - starověk. Tyto potraviny byly zásadní v římské kultuře, ale nebyly běžně dostupné ve střední a severní Evropě, čímž získaly v těchto zemích na vzácnosti. V římské společnosti byla nejdůležitější obilninou klasická pšenice, špalda se příliš neujala. Ale postupně byla nahrazována i.

Tabulka - Doplňující školní pomůcka k dějepisnému atlasu. - PRAVĚK Vývoj člověka Hlavní pravěká období v Evropě Naše země v pravěku - STAROVĚK První státy světa Antické Řecko a Řím Periodizace vývoje, hlavní dějinné mezníky a kulturní období. Významné státy, jejich panovníci, politici, vojevůdci, umělci a vědci. Slavné bitvy, největší války. 1) Starověk starověk - vznik prvních státních útvarů - vznik písma dva typy starověkých státních útvarů: 1) orientální despocie - většinou vznik v povodí velkých řek. Panovník je často pokládán za boha. První státy vznikly v Mezopotámii, Egyptě, Číně, Indii (vesměs říční civilizace), dalš Starověk. Kolem roku 3000 př. n. l. se kočka stala významnou součástí života v Egyptě, dokladem jsou obrazy koček na stěnách hrobek, sošky koček a jejich mumie. Pro zemědělce měla kočka obrovský význam jako lovec hlodavců, kteří ohrožovali skladiště obilí a potravin. V Číně je stejně jako v Evropě známa. Úvod » starověk. Přehled. Rozdíl mezi prehistorickým a starověkým válčením je více v organizaci než v technologii. Vývoj prvních městských států, a následně říší, umožnil válčení dramatickou změnu. Po mnohá staletí byly státy v Evropě, na Středním východě, v Číně a jižní Asii ohroženy jezdci z. Středověk,starověk a mnoho víc Následkem toho si mohli vystavět mohutné pevnosti a také vybudovali největší námořní flotilu v Evropě. Jakožto členové náboženských řádů museli poslouchat pouze papeže a nepodléhali žádnému králi. To jim dávalo daleko větší moc, než měli obyčejní rytíři

Starověk 2) Zápis: Starověk - historická epocha ve vyspělých částech světa -vznik prvních států - státy orientální (Asie, Afrika, u velkých řek): Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, - státy antické (v Evropě): Řecko, Řím - používání a rozvoj písma - rozvrstvení společnost Evropa je území brané buďto jako jeden ze sedmi světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie (o přesném průběhu této části hranice nepanuje konsenzus) Historie čarodějnických procesů v Evropě - maturitní otázka z dějepisu Hlavní řečtí bohové a jejich římské protějšky - dějepis Hlavní rysy vývoje u nás od roku 1970 do současnosti - maturitní otázka z dějepis Cílem projektu je přispět ke zkvalitnění výuky v cizích jazycích pomocí komplexních materiálů pro výuku fyziky, chemie a dějepisu na střední škole v anglickém i českém jazyce. Rozsah zpracovávaných témat bude zohledňovat požadavky ke společné části maturitní zkoušky

Tag: starověk. Každodenní život v antickém Římě: shnilé ryby, léky z krve gladiátorů i fronty na chleba Římská říše, nejmocnější a největší říše v Evropě, v dobách své největší slávy (cca [] Co zaznamenával genetický disk z Kolumbie? Zajímavosti. Kolumbie starověk starověké civilizace záhada Starověk > Antický Řím. Na Katalaunských polích se Římská říše naposledy hrdě postavila nepříteli 2.12.2020, 09:46 > Starověk > Antický Řím. V polovině 5. století děsili Hunové celou Evropu. Žádnému vojsku se nepodařilo tyto divochy z dálných východních plání zastavit a tribut jim platil i sám císař. Tabulka - Doplňující školní pomůcka k dějepisnému atlasu. - PRAVĚK Vývoj člověka Hlavní pravěká období v Evropě Naše země v pravěku - STAROVĚK První státy světa Antické Řecko a Řím Periodizace vývoje, hlavní dějinné mezníky a kulturní období Starověk (3.500 př.n.l. - 500 n.l.) Ancient history (3,500 BC - 500 AD) Po pádu Říše Římské nastal v Evropě úpadek zvěřinců (od 5. století). Další chovatelský boom v Evropě nastal s počátkem šlechtických menažerií (cca od 12. století) - v Itálii Německu, Holandsku, Anglii, Francii, Rakousku atd..

Materiály > Masarykova univerzita > Filozofická fakulta > Starověk. Rozšířené vyhledávání. Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí) Nastav si své předměty a buď stále v obraze; Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny . Založ si. 06 03 Starověk. 07 01 Raný středověk v Evropě. 07 02 Český středověk. 07 03 Vrcholný středověk v Evropě. Na rozvoji je i politika a náboženství (v Evropě jedině křesťanské). V tomto století se objevují nové monarchie, např. ve Španělsku, Francii, či Anglii. Po morové ráně ve 40. letech 14. stol. transformoval rozvoj obchodu a financí evroé hospodářství a vytvořil předpoklady pro nástup renesance Protože vývoj v těchto oblastech probíhal jinak než v Evropě, je velmi těžké určit, kdy v daných státech končí starověk a začíná středověk. Na evroou kulturu neměl Orient zásadní přímý vliv, ale to neznamená, že zde nevznikala významná umělecká díla Starověk » Středověk. Počátek středověku bývá obvykle spojován s pádem Západořímské říše roku 476, nebo s datem zavření filozofických škol v Athénách (529) či příchodem Slovanů do oblasti Panonské nížiny (568) - bývá často bráno jako konec stěhování národů. Středověk » Novově

Staroorientální státy - Dějepisně

Středověk,starověk a mnoho víc - Středově

Jak mezi sebou komunikovali lidé v západní Evropě ve středověku? Jakým jazykem? Řečtinu nebo hebrejštinu převážná většina obyvatelstva západní Evropy neznala. Latina byla výsadou nepatrného množství kněží a tradiční historie říká, že hovorová latina už tou dobou zanikla, a to dávno, dávno. Současné evroé jazyky přitom ještě téměř neexistovaly Vědci našli důkazy, že lidé v Evropě neuměli před 3300 lety trávit mléko. Prokazují to nové nálezy na místě největší bitvy doby bronzové na starém kontinentu. Ty současně ukázaly, že se tohoto obřího konfliktu účastnili i lidé, kteří žili na území dnešní České republiky V Číně, chariots se stal centrální zbraní Shang dynastie, dovolit jim sjednotit velkou oblast. Ačkoli chariots byly přirovnávány k současným tank ům v roli, kterou oni hráli na bitevním poli, tj., šok zaútočí, hlavní výhoda chariot byla taktická pohyblivost, kterou oni poskytovali k bowmen

Kupte knihu Prázdniny v Evropě od Ladislav Zibura na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 Hlavní pravěká období v Evropě Naše země v pravěku - STAROVĚK První státy světa Antické Řecko a Řím Periodizace vývoje, hlavní dějinné mezníky a kulturní období. Významné státy, jejich panovníci, politici, vojevůdci, umělci a vědci Maxima vodních stavů jsou ve východní Evropě na jaře a počátkem léta, ve střední a severní Evropě na jaře, v západní a jižní Evropě v zimě a ve velehorách v létě. Většina evroých jezer je ledovcového původu. Největšími jezery jsou Ladožské (18 360 km²) a Oněžské jezero (9700 km²) v Rusku. Podneb test1A (Pravěk a starověk) vymezte časové etapy vývoje arch. a stav. od pravěku po středověk! nakreslete prvotní úkryty člověka! napište minimálně jednu významnou stavbu historismu v Evropě mimo území České republiky a jejího autora

Dějiny Řecka-právěk a starověk. 11. 2. 2009. Pobřeží Řecka u Egejského moře bylo místem vzestupu první civilizace v Evropě (jmenovitě Minoáné a Mykéňané), poté následovala Temná doba až do roku 800 př. n. l. , kdy začala nová éra řeckých městských států (např. Sparta nebo Athény), které získávaly kolonie. Starověk Umění oblasti Egejského moře (Kréta a Mykény, Řecko) 5. Starověk Umění etruské a římské 6. Středověk Prameny západoevroé kultury, umění předrománské 7. Období velkých slohů Sloh a jeho vývojové etapy, románský sloh v Evropě a na našem území 8. Období velkých slohů Gotika v Evropě a na našem. Re: Lodě a muzea v Západní Evropě od slavik » 25/8/2013, 09:04 V Birkenhead nedaleko Liverpoolu mají kromě jiného i německou U-534 vytaženou na břeh.Mám fotky z roku 2002,dneska už je upravená Kniha V Evropě byla dosud přeložena do patnácti jazyků, mimo jiné do němčiny, maďarštiny, italštiny, španělštiny, francouzštiny, angličtiny, polštiny a turečtiny. Byla zpracována také v podobě televizního seriálu, za který autor obdržel cenu Prix Europa

Dějiny světa - Starověk

 1. PRAVĚK Vývoj člověka Hlavní pravěká období v Evropě Naše země v pravěku STAROVĚK První státy světa Antické Řecko a Řím Periodizace vývoje, hlavní dějinné mez..
 2. Všechny informace o produktu Pravěk a starověk - synchronní tabulka dvojlist, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Pravěk a starověk - synchronní tabulka dvojlist
 3. Pravěk a starověk - synchronní časové tabulky - Tabulka - Doplňující školní pomůcka k dějepisnému atlasu. - PRAVĚK Vývoj člověka Hlavní pravěká období v Evropě Naše země v pravěku - STAROVĚK První státy světa Antické Řecko a Řím Periodizace vývoje
 4. imum letopočtů a jména jen několika nejvýznamnějších osobností
 5. V Turecku se odehrály tři vojenské převraty. V Německu, Francii, Itálii a Belgii se odehrával skrytý teror. Skutečnost je jiná, než že v Evropě panoval klid. Panovala tady skrytá válka. Řekl jste, že CIA byla ohledně těchto věcí velmi tajnůstkářská Američané přiznali, že tyto tajné armády v Evropě měli

Mezopotámie - Blízký Východ ve Starověku - Sumerové

 1. starověk najdete a porovnáte na Srovnanicen.cz. Srovnejte ceny produktů internetových obchodů. Nově přehlednější a rychlejší
 2. Dálkový obchod v raně středověké Evropě (7. - 10. století) - - popis, komentáře a veškeré informace o knize
 3. Nehledáte novinku, ale konkrétní titul, který Vám někdo doporučil? Stačí zadat libovolné slovo z názvu
 4. Národnostní politika v Habsburské říši v 60. a 70. letech 19. století; Rakouský politický život v 50. a 60. letech 19. století; Oslabování moci Osmanské říše; Občanská válka v USA; Společenské a ideologické rozpory v 2. pol. 19. století; Habsburské monarchie v letech 1848 - 1849; Revoluční hnutí roku 1848 v Evrop

- PRAVĚK Vývoj člověka Hlavní pravěká období v Evropě Naše země v pravěku - STAROVĚK První státy světa Antické Řecko... Uložit ke srovnání 6 - 33 Kč v 12 obchodec Rozdělit si kontinent na několik částí je velmi výhodné. Lépe můžete sestavovat nebo se orientovat v mapách i v mých článcích. Tento článek bude velice stručný a půjde v něm víceméně spíše o mapu níže, než-li o samotný článek

Starověk Staroorientální despocie 1) Starověk starověk - vznik prvních státních útvarů - vznik písma dva typy starověkých státních útvarů: 1) orientální despocie - většinou vznik v povodí velkých řek. Konec starověku v Evropě - 476 n.l. (zánik Západořímské říše) 2) Mezopotámie - Sumerové a Akkadská. V r. 1000 bylo založeno uherské arcibiskupství v Ostřihomi. Už po více než 1000 let jsou odtud církevně řízeny země uherské a do r. 1976 odtud bylo řízeno i Slovensko. Až Husák se dohodl s papežem Janem Pavlem IV., že i Slovensko bude provincií - arcibiskupství je zde v Trnavě

Video: Historie-dějiny: pravěk, starověk, středověk, novověk - Pravě

Evropa - Wikipedi

 1. Informace o historii a geografii v kostce. Potřebujete referát do školy, dozvědět se něco o oblíbeném panovníkovi, přečíst si údaje o státech světa? Naše stránka je místo pro Vás
 2. ->v Evropě určitě závěrečné období pravěku. Doba římská. -400let-znamená opuštění pravěku-říše římská-už starověk -Svobodná Germánie-Římané nikdy nedobyli-většina stř.Evropy-pravěk barbar= člověk nevzdělaný,.
 3. Eneolit (5 000- 2 000př.n.l) Předměty z kovu (metalurgie-získávání kovů z rud) V západní Evropě nalezeny megality (pohřební a kultovní místa z velkých kamenů) Nejznámnější Stonehenge v Anglii. Kamenné bloky zasazené kolmo do země nazývám
 4. Glivická věž je dnes nejvyšší dřevěnou stavbou v Evropě. Je krátce po osmé večerní a hrdinové na nejvýchodnější výspě němectví, jak místní Němce vykresluje říšská propaganda, právě ladí místní rozhlas. V tom slyší fiktivní hlášení, že se polští vojáci právě zmocnili vysílací stanice

Jazyky a národy v Evropě - eStránky

 1. Obsah: Svět v roce 1914, Evropa před I. světovou válkou, I. světová válka, územní změny v Evropě po I. světové válce, ruská revoluce a její ohlasy v Evropě, versailleský systém a mezinárodní smluvní vztahy v Evropě, úpadek demokracie v Evropě 1919 - 1938, SSSR mezi světovými válkami, Německo po nástupu Hitlera do.
 2. V Evropě s poměrně vlhkým podnebím je vytvořena poměrně hustá říční síť. 80 % Evropy leží v úmoří Atlantského oceánu. 20 % Evropy je odvodňováno do bezodtokého Kaspického moře, do něhož ústí nejdelší evroá řeka Volha (3531 km, povodí 1 360 000 km², s průměrným ročním průtokem 8220 m³)
 3. Posiluje se postavení muže v rodině i v společnosti (patriarchát). Ve vesnici už nejsou všichni lidé příbuzní, jsou to pouze sousedé (sousedská občina). DOBA BRONZOVÁ - Bronz - slitina mědi a cínu -> výroba šperků - V Evropě rozvinut dálkový obchod . STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ (2200 - 1600 př. n. l.
 4. Starověk a rozvoj účetnictví Počátky podvojného účetnictví v Evropě začaly ve 13. století v renesanční Florencii a ve 14. století v Janově, kde městští finanční úředníci zaznamenávali každou transakci do účetních knih. Účetní dovednosti sbírali učenci zejména v Benátkách a šířili je do Evropy a také.
 5. Významná archeologická naleziště v naších zemích a v Evropě. Starověk. Přehled států starověkého východu: Egypt, státy v oblasti Mezopotámie a Předního východu, Indie, Čína (obecné rysy a specifické zvláštnosti jejich hospodářského, společenského, politického a kulturního vývoje)
 6. Archeologové objevili v jižní Francii stopy první jednoduché konstrukce, kterou nemohl postavit Homo sapiens. Vznikla před 175 tisíci let v době, kdy v Evropě nežil. Její účel je neznámý a stavitelé použili materiál,..
 7. V letech 1100 - 800 př.n.l. došlo k úpadku zdejší civilizace a kultury. Způsobili to Dórové, kteří byli na menší kulturní úrovni než zdejší obyvatelé. Tomuto období říkáme temné období, a nebo ho označujeme podle jednoho z nejstarších řeckých básníků

1.2. Pravěk Zápisy do dějepis

Naopak nejméně mne zajímal poslední díl věnovaný národu Arabů, kteří už od 8. století přinášeli znalosti starověkého světa do Evropy. Jejich učenci byli napřed na poli medicíny, matematiky i filozofie, ale i tak v mých očích navždy zůstanou jako národ, který na starý kontinent nepatří V 80. letech 20. století vedly reformy v Sovětském svazu a východní Evropě k pádu tamního komunismu. Po rozpadu Sovětského svazu, Jugoslávie a Československa vznikly nové státy. Studená válka skončila, ale konflikt mezi etnickými skupinami a ekonomické problémy způsobily ve východní Evropě nové zdroje napětí

Raný středověk v Evropě - Dějepisně

Starověk. Stupeň vzdělání Na konci starověku dochází v Evropě k rozsáhlému stěhování národů. Jednou z příčin je vpád kočovných kmenů z východu, například Hunů s neohroženým vůdcem Attilou v čele. 02:43. Germáni Pravěk a starověk - synchronní tabulka dvojlist. PRAVĚK Vývoj člověka Hlavní pravěká období v Evropě Naše země v pravěku STAROVĚK První státy světa Antické Řecko a Řím Periodizace vývoje, hlavní dějinné mezníky a kulturní období. Významné státy, jej.. Veřejně přístupné učební materiály a dokumenty související s výukou, nebo maturitou pro studenty školy. Všechny soubory jsou uloženy ve formátu PDF, DOC, XLS a ZIP. V případě zaheslovaných souborů, Vám heslo sdělí vyučující jenž data zveřejnil

Habsburská Monarchie v letech 1790-1848 - Revoluce 1848Dějiny světa - Novověk - Španělsko v 16Dějiny světa - Stavební slohy - GotikaIlustrované mapy Víti Janečka

Objekt tohoto typu nemá v Evropě obdoby. Archeologové dokonce očekávají, že by v okolí mohli podobných nálezů najít více. Oříškem bude určit přesný účel stavby. Například počet sloupů by možná mohl ukazovat cyklus zatmění Měsíce. Jenže takové astronomické znalosti pravěcí lidé neměli V učebnicích se vyučuje, že starověké kultury pocházejí z obobí kolem roku 5 000 př.n.l. Bohužel je to jen přežitek, který se neustále do učebnic kopíruje, jako i jiné zastaralé informace. Níže jsou uvedeny věci, které jsou založeny na reálných výzkumech současné doby V Evropě 19. století stojí za zmínku zejména měření dánské (1816), Gaussovo měření hanoverské (1821-23), při němž Karl Friedrich Gauss použil novou signalizaci odraženým slunečním světlem, a Besselovo měření východopruské (1831-38)

 • Pozy na focení muži.
 • Pro miminko se jménem´.
 • Tablety brno.
 • Svatá anna vlčeves.
 • Tábornické uzly.
 • Mudr oplatek brno.
 • Křesťanský eshop.
 • Viry a bakterie rozdíl.
 • Výtah překlad.
 • Nokia lumia 800 software download.
 • Piercingy hradec králové.
 • Svatba přítluky.
 • Problémy se stolicí v těhotenství.
 • Chlapecké skupiny 2014.
 • Statistika počet vězňů.
 • Rosulek.
 • Vichy make up na suchu plet.
 • Plastove vchodove dvere bazar.
 • Barva očí novorozence.
 • Tour de france dresy.
 • Bio gaia.
 • Označování ostatních odpadů.
 • Naruto hokage.
 • Silový trojboj trutnov.
 • Svatá anna vlčeves.
 • Tvrz bouda.
 • Měnící hrnek kočka.
 • Gramy na deka.
 • Hlavolamy a hádanky.
 • Victoria principal manželé.
 • Vánoční věnec na dveře návod.
 • Hebrejsko český slovník ke starému zákonu.
 • Tečné zrychlení vzorec.
 • Pes pro alergiky.
 • Rekondiční pobyty pro vozíčkáře.
 • Osmoza soli.
 • Funkce index excel.
 • Střešní tašky bramac.
 • Font css style generator.
 • Hrajeme na přání.
 • Samozavlažovací květináč obi.