Home

Mapa hloubek promrzání základové půdy

Pro hlinitopísčité a písčitohlinité půdy (nejběžnější základové půdy) je to 80 cm. Pro jílovitohlinité půdy platí 1 metr a pro smrštivé jíly 140 cm. Příklad: rodinný dům, podloží jíly a jílovité hlíny s břidlicí a křemenem tuhé pevné konzistence, 298 metrů n. m., ve městě, severní svah Tato hloubka je stanovena podle Mapy hloubek promrzání základové půdy. Hloubka založení základů závisí dále na stabilitě a sedání stavby, na klimatických vlivech (promrzání a sesychání půdy) a na hydrogeologických a geologických poměrech základové půdy 3 Geologické mapy Geologická mapa = model geologického prostředí = zmenšený a generalizovaný obraz geologické stavby území zobrazený na vhodném topografickém podkladu (tj. na mapě topografické - Pozor, starší geologické mapy jsou v ČR jsou vydány na topografickém podkladu v kartografickém zobrazení S-42 - Gauss-Krueger (1:200 000), zatímco map Průzkum a zkoušení základové půdy. Jevy související s teplotou a vlhkostí ovzduší ( promrzání, rozbřídání, smršťování). Geologická mapa zájmového území. Průměrná hloubka promrzání je 0,75 m, v době mimořádně. H4 Poldr Žichlínek - topografická mapa - současný stav s vyznačením

Návrh základové konstrukce vyžaduje znalost základové půdy, její fyzikálně mechanické vlastnosti a reakce na zatížení vrchní stavbou. Při návrhu základových konstrukcí je třeba uvažovat nosné konstrukce objektu, vlastní základové konstrukce a základovou půdu komplexně Cenová mapa. Zjistěte jednoduše orientační cenu pozemku. Pro pomoc s prodejem nebo pro více informací nás neváhejte kontaktovat +420 773 802 872 pozemky@louky-pole.cz Přihlásit k odběru nabídek. Naleznete u nás více než 1000 inzerátů zemědělské půdy v ČR Shromáždili jsme.

Nezámrzná hloubka: místo, kam zima nemůže Dům a zahrada

 1. GIS Ostrava 2008 Ostrava 27. - 30. 1. 2008 1 REVIDOVANÁ PODROBNÁ MAPA ZTRÁTY PŮDY PRO ÚZEMÍ ČR Josef Krása, Tomáš Dostál, Karel Vrán
 2. Základové pasy za sebou mají druhou zimu, dům stojí první zimu. Po celou dobu stavba nebyla nijak chráněna před mrazem. Po konzultaci s projektantem jsme došli k závěru, že základy (hloubka cca 75 cm rostlého terénu, šířka cca 40 cm - bagrováno lžící šíře 30 cm) promrzají do větší hloubky, než se předpokládalo
 3. Průměry koncových trub se volí v rozmezí 60 až 100 mm, sběrné potrubí se navrhuje s průměrem 100 až 150 mm. Vzdálenost perforovaných trub od obvodových stěn je limitována možností promrzání základové půdy, což je třeba vždy v konkrétním případě posoudit
 4. Ochrana půdy Ochrana půdy. Ministerstvo životního prostředí vykonává funkci ústředního orgánu státní správy v ochraně zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.Zákon vymezuje zemědělský půdní fond (ZPF), stanovuje nástroje jeho kvalitativní i kvantitativní ochrany, režim odnímání zemědělské půdy.
 5. y 12-Ochrana konstrukce proti prosychání základové půdy, 1-vyhřívaná konstrukce podlahy, 2-tepelná izolace podlahy, 3
 6. Title: Promrzání půdy Author: Samkova Created Date: 9/6/2005 7:13:06 P
 7. imálně však 50cm do původního (rostlého) terénu. Šířka základových pasů jednoduchých staveb (např. rodinné domy) je běžně navržena na základové spáře 500mm, v horní části se může zúžit na.

Úkolem geotechnického průzkumu je získat a zpracovat informace, které napomohou optimálnímu řešení, návrhu a realizaci inženýrského díla po stránce technické i ekonomické. Existuje geotechnický průzkum pro různé stavební obory, ale nejčastěji realizovaným typem je průzkum pro zakládání staveb. Poskytuje údaje nezbytné pro výpočet únosnosti a návrh geometrie. Mapa zobrazuje potenciální ztrátu půdy erozí způsobenou zpracováním půdy pluhem při hloubce 30 cm a rychlosti pojezdu 8 km·h-1 na základě parametrů reliéfu. Byl použit modelový přístup zahraničních autorů Goverse et al. (1994), který využívá vztahu mezi vzdáleností posunu půdních částic a sklonem svahu

ELU

Promrzání půdy způsobuje velké finanční škody, například dochází k poškozování staveb, praskání vodovodního potrubí, vymrzání ozimů a snižování infiltrace srážek, uvedli. Nejnižší promrzání půdy je podle ČHMÚ v Čechách. Problém by mohly mít ozimy, které byly už dříve poškozeny například suchem bezpečně do základové půdy. Umístění celého objektu je předpokládáno v dolní části náměstí Karla IV. v městské Brno-Líšeň - červená tečka na Obr. 2. Obr. 1 - Pohled na podobný objekt v obci Budislav v okrese Tábor (zdroj [9]) Obr. 2 - Letecký pohled na budoucí umístění máj Běžné železobetonové základové desky na štěrkovém podsypu a základových pásech. Vhodný pro nepodsklepené stavby. C20/25; XC1; S3; Dmax 22 mm. Běžné železobetonové desky nad neizolovanými sklepními prostory. Vhodné pro vlhké prostředí, které není vystavené zmrazovacím cyklům (opakované promrzání) Úvod. Postupně se ve správních řízeních přistupuje k tomu, že vrty pro tepelná čerpadla systém voda/voda i země/voda jsou považovány za vodní díla, s jejich povolováním je vydáváno i povolení k nakládání s vodami ve smyslu zákona číslo 254/2001 Sb. o vodách.V případě vrtů systému země/voda se povolení uděluje dle § 8, odstavec 1, písmeno b, bod 5 (jiné.

Celkové zatížení objektu se přenáší prostřednictvím nosných stěn a sloupů do základových konstrukcí. Úlohou základů je bezpečně přenést stálé i příležitostné zatížení do základové půdy. Aby byly základy navrženy spolehlivě a zabezpečily stabilitu stavby, je zapotřebí znát velikost zatížení a vlastnosti základové půdy Úžasný výběr a přehledný výběr pro pronájem zemědělských půd ⭐! Snažíte se najít místo pro zajímavé zemědělské půdy k pronájmu ️? Na našem realitním portálu u nás najdete krásný přehled inzerátů mnoha realitních agentur i soukromých druhů realit ️! Poslední dobou u nás můžete objevit 9 položek na pronájem zemědělských půd, které cenou.

Mapy hloubek promrzání základové půdy - Riparazioni

Pozemní stavitelství - základové konstrukc

Cenová mapa Louky Pol

 1. imálně však 600 mm pod úroveň terénu, ve zvláště nepříznivých podmínkách u jemnozrnných jílů až 1 metr
 2. EXPERIENCE FROM THE PERFORMANCE OF EXCAVATION works - INCREASING THE EMPLOYEES´ PROTECTION DURING WORK ACTIVITIES IN EXCAVATIONS AND POSSIBLE CHANGES IN LEGISLATION Josef Senčík1,2, Václav Mráz3, Jan Suda4, Martin Havlice5, Libor Čtrnáctý1, Jiří Bláha1, Pavlína Sedláčková1, Marek Nechvátal1 1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 2Vysoká škola báňská Technická.
 3. Rám obsahuje tabulku se seznamem hloubek převázek. Přidání úseků se provádí v dialogovém okně Nová převázka. Rozměry konstrukce a hloubku převázek lze editovat buď v rámu vložením hodnot do zadávacích polí, nebo na desktopu pomocí aktivních kót. Program umožňuje export geometrie konstrukce ve formátu *.DXF

BŘECLAV: 'Sníh odtál a převážně se vláha vsákla do půdy, která nebyla promrzlá. Nyní je situace taková, že nebyly žádné další srážky, mrzne bez sněhové pokrývky a půdní vlhkost je proti minulému týdnu bez podstatných změn.' BŘECLAV: 'Suma srážek 5,3 mm/ týden, půdní vlhkost v hloubce 15 cm - 31 % Obvykle se rovná hloubce promrzání vozovky a podloží (přibližně 1,5 m od povrchu vozovky). Fragmentace při dobývání sypaniny pro kamenitý násyp hráze je zrnitost hornin tř. 5, 6a 7 vymezená velikostí maximálního zrna a obsahem jemných součástí c) Protože jílovitou zeminou z větších hloubek překrýváme často živinami bohatší zeminu na povrchu, vytváříme podmínky pro organismy vázané na chudší půdy. Svým způsobem to může být náhražka za žádoucí opatření typu stržení drnu a obnažení půdního povrchu (eliminace botanicky degradovaných ploch) Gabionová stěna se nacházela přímo v oblasti poklesové kotliny, docházelo k poklesu a k rozevření základové spáry. Rozborem podkladů a po prohlídce na místě bylo zjištěno, že z neznámých důvodů byla stěna navržena nestandardně, nikoliv tak, jak je možné nalézt v běžně dostupném doporučení [10], které.

Pohyb základů následkem mrazů

 1. Dopad nerovnoměrné stlačitelnosti výsypky je nutné zohlednit již při samotném výběru stavebních konstrukcí a vhodných metod zakládání. K úspěšnému zakládání je často nutné také přistoupit ke zlepšování základové půdy, jehož smyslem je zejména odstranění mezerovitosti
 2. ale ekonomicky výhodnější je objednat si dodavatelskou firmu.Nejdříve se vykope hlavní stavební jáma. Jámu můžeme hloubit svisle do hloubky maximálně 1,3 m. Ve skalních horninách lze hloubit svisle do větších hloubek. Výkopy ve skalních horninách jsou náročnější a někdy je zapotřebí i odstřel půdy
 3. zrychlením základové půdy agr < 0,00 g, kde se seismicita neuvažuje. V zájmovém území se nenacházejí významnější zlomové tektonické Unie, které by mohly ovlivnit plánovanou stavbu. 10. PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ Na základě studia archivních mapových podkladů (GeoionG Praha), lz
 4. Zkušenosti s úpravou základové spáry na neogenních siltových slínech Onderlíková V., Šterbová A. Šourová Jaroslava, Čapková Alena Úniky mazutu a ochrana vody a půdy před nepříznivými účinky petrochemikálií Mapa maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (C) na produkčních blocích ČR.
 5. áře Geofyzikální metody měření v geotechnice, ISBN 978-80-214-4910-7. Autoři: Ladislav Jančovič, Petr Dostál, Pavlína Frýbová
 6. Mrazivé počasí rovněž může přinášet zákazníkům Středočeských vodáren velké komplikace a zbytečné výdaje, pokud zapomenou na zabezpečení vodoměrů.Více než dva tisíce čtyři sta korun musí uhradit zákazník za výměnu vodoměru v důsledku jeho poškození mrazem Středočeským vodárnám

Úvod do navrhování a provádění protiradonových opatření

Z nedostatku financí vyplývá, že průzkum základové půdy je nedokonalý, mnohokrát založený na několika mělkých sondách. Geomechanické parametry potom vycházejí ze zatřídění zeminy dle normy ČSN 73 1001. 3/ Vznik sesuvu na staveništ Inženýrské sítě a základové pásy byly připraveny předem. Veškeré potřebné sítě na pozemku jsou připraveny ve fázi, jako by už dům stál (telefon, elektrika a voda), což znamená, že po dodělání příček a podlah v podkroví - během několika dní - může být dům zkolaudován a majitel začne bydlet ve svém novém. Znalecký posudek Pokart - průmyslová zóna Holešo Diplomová práce Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Diplomová práce NAUČNÁ STEZKA KOLEM ČERVENÉHO VRCHU U ROUSÍNOVA Vypracovala: Hana Koudelková V Ústí nad Labem 2008 1 Prohlašuji, že jsem na této diplomové práci pracovala samostatně, a že jsem uvedla všechny literární prameny v práci použité

Hydrogeologicky je oblast poměrně suchá. Propustnost je puklinová i průlinová a hladina podzemní vody leží často hlouběji než 30 m. Kulmské horniny poskytují většinou spolehlivé základové půdy. Problémy mohou nastat pouze na svazích, budovaných tence vrstevnatými a tektonicky porušenými jílovými břidlicemi Vlivem dlouhotrvajících extrémních mrazů a nasycení půdy vlhkostí dochází k promrzání země do technicky uznávaných nezámrzných hloubek. Pomáhají druhým a mohou získat MiNiGRANT. 10. leden 2013. Již po šesté Nadační fond Veolia připravil pro všechny zaměstnance z regionálních poboček projekt MiNiGRANTY Moderní hobby magazín Filipa Čapky. Užitečné informace o zahradách, bydlení a stavebních úpravách všeho druhu. Nejnovější trendy pro vaši inspirac

Cílem projektu Intenzifikace a rekonstrukce Úpravny vody Poděbrady je zvýšení kapacity úpravny vody a zlepšení technologie úpravy surové vody tak, aby nedocházelo k závadám v kvalitě dodávané pitné vody. Současná kapacita úpravny vody je 120 l/s, uvedl v průběhu slavnostního zahájení předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Ing Zkontrolovat vodu, rozvody elektřiny a katastr, zda se ve výpisu neobjeví věcné břemeno, pak pečlivě projít kupní smlouvu. Zájemci o pozemek či dům musejí prověřit hromadu věcí, aby věděli, že si nepořizují mašinu na starosti. Nově by si ale měli dát pozor ještě na jednu věc - jaké je v místě podloží lindat.mff.cuni.cz 1. mapa geologická 8. mapa geochemie . Část z těchto hornin klesá do větších hloubek zemské kůry (například při diastrofických pochodech), podléhá procesu metamorfózy a stává se součástí tektonického cyklu. Dovolené zatížení základové půdy - co unese půda či hornina v podzákladí. Při překročení.

Ochrana půdy - Ministerstvo životního prostřed

hloubek 182 a 190 cm, a mohly by tak souviset i s mladšími sedimenty ze sklonku 1. stol. př. Kr. Nelze pak vyloučit, že zlomky roztaveného čediče mohou mít spojitost se zánikem. poslední mohutné fortifikace z doby oppid. Práce byla vytvořena za podpory GA AV ČR, reg. č. projektu IAA8002204 Informace o hloubce promrznuti půdy je důležitá např. k posouzení nebezpečí poškození kořenové soustavy rostlin. Kromě zemědělství je využívána i některými technickými obory (nezámrzná hloubka ve stavebnictví). Měření promrzání půdy se provádí půdními mrazoměry. Viz též promrzání půdy, měření teploty. Rychlý odtok vody doprovázený silnou erozí půdy. Zemědělská krajina rozsáhlých socialistických lánů potřebuje ROZČLENĚNÍ polí travnatými pásy a ostrovy zeleně tak, jak od loňského roku zavádí Agentura ochrany přírody ČR v Moravském krasu okolo závrtů a nad jeskyněmi viz níže článek např. z 21.1.2020 K erozi půdy na svahu dochází kombinovaným působením gravitační síly a vody. Hlavní typy eroze půdy na svazích jsou (a) eroze tekoucí vodou, (b) sesuvy půdy a (c) bahnotoky. Intenzitu eroze půdy ovlivňuje morfologie zemského povrchu, množství srážek, složení půd, vegetační kryt a geologický podklad Izolace celé půdy proběhla od 8 do 11 hodin a proti konkurenční nabídce dokonce ušetřili přibližně 15 000 Kč Deska je tedy ze spodní strany chráněna proti promrzání a již není třeba vkládat vysokou vrstvu izolace do skladby podlah O portálu Reklama Kontakty Mapa stránek

Jak moc se aktuální sněhová nadílka projeví na nízkých stavech spodní vody? Probereme v zítřejším Studiu 6 v 6:50 se Zbyňkem Kulhavým z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Následně provádíme čerpací zkoušky, zpracováváme hydrogeologický posudek, projekt studny a realizujeme konečnou úpravu s napojením na vnitřní rozvody. Dále zajišťujeme vrtné práce všech průměrů a hloubek - jádrové vrty, vrty pro tepelná čerpadla, hydrogeologické vrty, úzkoprofilové vrty Minulý majitel chatu zboural bez stavebního povolení a zanechal po ní základovou desku 53 m2 obklopenou sutí, heraklitem, azbestem a asfaltovým papírem. Vše jsem vyklidila na vlastní náklady. Před koupí pozemku jsem se ujistila u stavebního úřadu a starosty obce, že budu moci na základové desce chatu obnovit .. a kanalizací? Je to dobrý nápad? Jaroslav POLERT, odborník na vodní hospodářství, Fakulta stavební ČVUT - No, ono vlastně Praha město vlastní PVS. List3 List2 List1 _ftn1 _ftn10 _ftn11 _ftn12 _ftn13 _ftn14 _ftn15 _ftn16 _ftn2 _ftn3 _ftn4 _ftn5 _ftn6 _ftn7 _ftn8 _ftn9 _ftnref1 _ftnref10 _ftnref11 _ftnref12 _ftnref1

Také tím uspoříme přírodní zdroje, které jsou důležité pro aplikace, kde jsou nenahraditelné jako jsou mosty a další složité konstrukce. Rebetong můžeme využít na základové konstrukce, do bytových domů nebo na opěrné stěny, vysvětluje Fronk Mapa význačného počasí pro letové hladiny mezi FL100-270 nebo nad FL270 označované SWM nebo SWH (Significant weather chart for Middle or High levels) obsahující hranice oblastí s význačným počasím, údaje o výšce základny význačných oblaků a jejich horní hranici, údaje o výšce tropopauzy, o vrstvách s výskytem. Celková tloušťka podlahy bez základové desky? Anhydrit nejméně 50mm vrstva. Systémová deska podlahového topení je vysoká 50mm, k tomu váš extrudovaný polystyren 100mm a máme to celkem 200mm, bez pochozí krytiny, to netuším jak vysokou budete mít Komínové vodojemy. Funkce, konstrukce, architektura autoři Martin Vonka, Robert Kořínek odborná recenze prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. - Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv.

Únosnost základové půdy Sedání ovlivňuje: a.) hloubka založení, b.) vzájemné přitížení základů, c.) tvar základů. Výpočtová únosnost zemin . Mapa hloubek založení v ČR. Typy základových konstrukcí • Základové pásy - používáme je většinou pod stěnami. Průřezový tvar je obdélník s jedním i více. věčně zmrzlá půda, která vznikla asi v době ledové; dnes promrzání dosahuje hloubky 200-700 m; horní vrstva půdy (0,5-1 m) během krátkého léta roztává, pod ní má půda trvale teplotu pod 0°C a obsahuje vodu ve formě ledu; tato půda je rozšířena hlavně na severu Kanady, Aljašky, Sibiř

11 Příčiny Poruch Základových Konstrukc

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m po základové desce dle pol.č.961044111 2,63 Ochrana svahu proti promrzání - Viz VR, PR (km 2,61 - 2,715 Podle ČSN se základové půdy dělí na: skalní půdy, nesoudržné zeminy, soudržné horniny, organické neúnosné základové půdy, násypy. ZÁKLADOVÁ PŮDA Základové poměry podle vhodnosti základové půdy 1. Vhodné Základová půda je únosná, málo stlačitelná, HPV je pod úrovní základové spáry Hloubka zaloţení se označuje jako rozdíl úrovně základové spáry a nejbliţšího bodu terénu u základové konstrukce. Hloubka zaloţení se určuje s ohledem na stabilitu a sedání stavby, na klimatické vlivy, jako je například promrzání nebo vysychání základové půdy, dále s ohledem na geologický a hydrogeologický profil proti promrznu tí půdy nebo minimálně zpomaluje její promrzání (Hríbik a Škvarenina, 2006). 2.2 Fyzicko- geografické faktory ovlivňující akumulaci a tání sněhové pokrývk

Základová deska rodinného domu - ZÁKLADY R

Vysoce hloubek. Další významná etapa zdejšího dolování byla zahájena během 12. vzrostla především těžba neželezných kovů. V roce a 13. století, kdy se Sedmihradsko stalo součástí Uherského království, které 1948 v rámci všeobecné státní centralizace vznik- tu podporovalo politiku usídlování Maďarů i dalších. 119 Teplotní mapa Brna - léto 2015 • Zvyšování teplot - úbytek vody ve vod-ních tocích a nádržích, zhoršení kvality a Na mapě je patrný tepelný ostrov koupacích vod, ohrožení zásob pitné v místě výstaviště, kde je množ- Principy tvorby veřejných prostranství ství hal a. Čas od času jsem zpozoroval mrtvé pahýly stromů a rozpadlé základové zdi nad sypkým pískem, které připomínaly minulost, v níž, jak se zmiňovala jedna dějepisná kniha, kterou jsem kdysi četl, zde byl úrodný a hustě osídlený kraj

Geografická mapa světa 72 l Austrálie: ukradená země Bylo osídlení Austrálie Evropany kolonizací prázdné země, nebo šlo o krádež půdy. 79 l Tajemná smrt korunního prince Jako jeden z posledních orgánů na udržení správné rychlosti promrzání Homepage | LINDAT CLARIAH-CR Oficiální překlad číselníku Verordnung (EG) Nr. 213/2008 der Kommission vom 28.November 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) und der Vergaberichtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates 2004/17/EG und 2004/18/EG im Hinblick auf die Überarbeitung des.

V zimním období kombinací vlivu dlouhotrvajících extrémních mrazů a nasycení půdy vlhkostí dochází v některých lokalitách k promrzání země do technicky uznávaných nezámrzných hloubek.Tyto negativní vlivy způsobují nejen poruchy na vodovodních řadech (zlomy), ale i k zamrznutí vodovodních přípojek.. Mrazivé počasí rovněž může přinášet zákazníkům. 17.4 Základní vodohospodářská mapa 200. docházelo však k nové akumulaci sněhových zásob a pokračovalo promrzání půdy. Nejvýznamnější povodňová epizoda v roce 2005 byla spojena s táním sněhu na přelomu druhé a třetí březnové dekády. K povodňové situaci došlo především následkem výrazného oteplení od 14 Jarní dny pasivních domů 7. - 9. 6. 2018 v celé ČR. V rámci speciálního doprovodného programu v Dolních Počernicích uvidíte ukázku stavby pasivního domu (ruční zdění, předsazená montáž oken, zateplování, vzduchotechnika), bude moci konzultovat svůj plán stavby domu a dozvíte se, jak získat dotaci na pasivní dům z programu Nová zelená úsporám Získávání nové zemědělské půdy pro pěstování plodin na biopaliva totiž často jde na úkor lesů a mokřin, což ruší veškeré přínosy používání biopaliv v automobilech. Analýza, kterou Evroá komise k údivu pozorovatelů odstřihla od nedávné souhrnné zprávy o biopalivech a neuveřejnila, zjišťuje, že kvůli.

Video: Geotechnický průzkum pro zakládání staveb ASB Porta

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

 • Husokachna váha.
 • Sudeckův syndrom.
 • Vestavěné skříně ostrava třebovice.
 • Zaseknuté sklíčidlo.
 • Symboly nebezpečných látek.
 • Dolních břežanech.
 • Autoškola a2 praha.
 • Kdy jste sli poprve s miminkem ven.
 • Automatická kresba jak na to.
 • Sevt sleva 10.
 • Subpolární pás zvířata.
 • Brasov.
 • Najlacnejsie knihy cez internet.
 • Sibiřská kočka diskuze.
 • Iso 9606 1 pdf.
 • Canva recenze.
 • Humr mozek.
 • Arganový olej skladování.
 • Microsoft stock.
 • Exner auto.
 • Televize 250cm.
 • Dva francouzské copy.
 • Vendys nafta.
 • Death watch.
 • Jap madla.
 • Ford models wiki.
 • Rychlé dýchání novorozence.
 • Aronie štítná žláza.
 • Kijivu gorila.
 • Soda bicarbona.
 • Elba nejkrásnější pláže.
 • Bílkoviny a zdravé tuky.
 • Rovnače prstů.
 • Elektronická žákovská knížka diskuse.
 • Tatami estilo.
 • Světové rekordy zvířat.
 • Cikáda obecná.
 • Sevt sleva 10.
 • Antikoncepční pilulky názvy.
 • Steam background review.
 • Aristokrat význam.